Bibliografi

Här presenteras sammanställningen över mina skrifter från 1962 och till dags datum. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara fullständig. Av praktiska skäl har materialet delats upp på tre delar. Den första delen upptar böcker och kompendier. Dessa skrifter fördelas ämnesvis och för varje ämne i kronologisk ordning.

litteratur svenska böcker.pdf

Den andra delen upptar uppsatser som förekommit i antologier och tidskrifter. Även här fördelas texterna ämnesvis och för varje ämne i kronologisk ordning.

litteratur svenska uppsatser.pdf

Den tredje delen upptar skrifter på främmande språk och har fördelats på engelska, tyska och övriga språk. För varje språk listas de i kronologisk ordning med anmärkning om ämnesområde.

litteratur på främmande språk.pdf