Resningsärendet 2010 advokat Anders Frigell

Med stor besvikelse konstaterar vi att Högsta förvaltningsdomstolen vägrat Thomas Allgén och Teet Härm upprättelse.

Domskälen är felaktiga. Samtliga de vittnesutsagor, som kammarrätten 1991 bygger sin dom på, kan genom sakkunnigbevisning konstateras vara otillförlitliga. Jovan Rajs teorier om att det är en medicinskt utbildad som styckat kroppen kan genom utlåtande av de främsta rättsmedicinare i Sverige och utomlands konstateras inte vara grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet. All denna sakkunnigbevisning är ny i det resningsmål, som nu avgjorts. Dessutom finns det ny teknisk bevisning som med styrka talar för att Härm och Allgén är helt oskyldiga.

Det är intellektuellt oehederligt att avfärda två svenska medborgares begäran att få upprättelse med sådan nonchalans. Det är fruktansvärt att domstolarnas prestige väger tyngre än Härms och Allgéns skyddsvärda intresse att få domen undanröjd. Var och en som går igenom allt material i denna sak måste konstatera att det helt saknas bevisning för deras skuld. Det Högsta förvaltningsdomstolen vill undvika är den chockvåg mot vårt rättsväsende, som en beviljad resning skulle orsaka. Det är mer än intellektuellt ohederligt. Det tillhör inte en rättsstat.

HFD beslut 4 februari 2011.pdf

Advokat Anders Frigell har i många år varit engagerad i läkarnas sak och kämpat för deras upprättelse. Som läkarnas ombud i arbetet att återfå läkarlegitimationerna har han nu lämnat in en ny resningsansökan till Regeringsrätten. I ansökan åberopas nya bevis, ny sakkunnigbevisning och nya omständigheter rörande vittnesuppgifter i målet, samt pekar på övriga fel och brister i Kammarrättens domskäl.

Regeringsrätten resningsansökan 13 september 2010.pdf_________________________________________